Eğitim - Öğretim Modeli

Bilnet İlkokullarında 3B Eğitim modeli esas alınır.

Bireye Özgü:

Her öğrencimizin öğrenme stili kendine özgüdür. Öğrenciye sunduğumuz tüm çalışmalar ve etkinlikler bu bilinçle hazırlanır. Hedefe giden farklı yöntemler, öğrenci gereksinimleri, kazanımın edinilmesinde ve kalıcı olmasında büyük rol oynar.

Başarı Odaklı:

Bilnet Okullarında başarının anahtarının motivasyon ve disiplin olduğu bilinciyle hareket edilir. Bu anlamda yapılan tekrar çalışmaları, birebir etütler ve takip, öğretimin vazgeçilmez parçalarındandır.

Beceriye Dönük:

Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri ortamlarda derslerini işler. Geleceklerine yön verecek, fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak “YARATICILIK” çalışmalarıyla desteklenirler.

İlgi - Takip - Destek:

Her öğrenci için öğretmen, rehber öğretmen ve ailenin katılımı ile takip toplantıları gerçekleştirilir. Böylelikle öğrencilerin bireysel özelliklerine göre takip edilecek yollar belirlenir. Bu takibin sonrasında öğrencinin gelişimi öğretmen ve rehber öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrenciye kazandırdıkları tespit edilir ve aileler ile paylaşılır.

Etkinlik Tabanlı Eğitim:

Tüm branşlarda “Etkinlik Tabanlı Eğitim Modeli” benimsenerek ders içerikleri oluşturulur. Bu içerikler kinestetik, işitsel ve görsel öğrenme stillerine hitap ettiği için öğrenciler hedef kazanımları kolaylıkla edinir.

BİP (Bireysel İhtiyaç Programı):

Bilnet Okullarında her günün sonunda öğrenci ihtiyacına yönelik etüt çalışması yapılır. Böylece öğrenci, bir kazanımı edinmeden diğer kazanıma geçmez ve tam öğrenme sağlanmış olur.

Türkçe Eğitimi

Bilnet Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmenin amacı; öğrencinin dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgiyi yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır.

Bu yapıya ek olarak programın öğrenme-öğretme sürecinde temel aldığı belirli prensipler ile öğretim yöntem ve teknikleri de bulunmaktadır. Programdaki amaçlar, kazanımlar bu yapı ve prensipler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Programda öğrenme-öğretme sürecinin de bu yapı ve prensiplere uygunluk göstermesi sağlanmıştır.

Dinleme Becerisi:

Dinleme becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilerin dildeki sesleri tanımaları, bir bütünlük içinde yer alan vurgu ve tonlamaların sağladığı anlam değişikliklerini fark etmeleri ve en önemlisi de konuşmacının ifade ettiklerini tam ve doğru anlamalarını sağlamaktır.

Konuşma Becerisi:

Konuşma becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde sözlü olarak anlatma becerisi kazandırmaktır.

Okuma Becerisi:

Okuma becerisini kazandırmaktaki amaç, okuma kültürü oluşturarak bilgi çağının gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Bilnet Okullarında ilkokul kademesine yönelik özel yapılandırılmış okuduğunu anlama etkinlikleri uygulanmakta ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri objektif olarak takip edilmekte ve profesyonelce desteklenmektedir.

Yazma Becerisi:

Yazma becerisi kazandırmaktaki amaç; bireylerin bilgiyi transfer etmelerini, kendi düşünceleri ile bilgiler arasında bağlantı kurmalarını, düşüncelerini tutarlı bir akış içerisinde sunmalarını sağlamaktır. Yazma öğretiminin amacı; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde yazılı olarak anlatma becerisi kazandırmaktır. Yazma öğretiminde iki önemli basamaktan söz etmek mümkündür. Birincisi, öğrenciyi yeterli birikim ve deneyim konusunda olgunlaştıracak hazırlık dönemi, ikincisi ise yaratıcı yazma dönemidir. Yaratıcı yazma dönemi aynı zamanda öğrencilerin bilişsel alanlarından planlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz bir dönemdir.

Matematik Eğitimi

Ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki matematik eğitimi deneyimleri ve standartları temel alınarak “Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı” hazırlanmıştır. Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri günlük yaşamda ve diğer disiplinlerde kullanabilmeleri; matematiksel terminolojiyi ve dili kullanarak matematiksel düşüncelerini paylaşabilmeleri; matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilmeleri; araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirebilmeleri; matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Programda sayılar ve işlemler, geometri, ölçme, veri olmak üzere dört öğrenme alanı bulunmaktadır. Her bir öğrenme alanı kendi içinde alt öğrenme alanlarına ayrılmaktadır.

Ayrıca matematiksel kavramların öğrencilere kazandırılmasının yanı sıra matematiği etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temel becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Bunlar problem çözme, iletişim, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerileridir.

Problem Çözme:

Bilnet öğrencilerinin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda problemi anlama, çözümü planlama, planı uygulama, çözümün doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme ile çözümü genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçleri gözetilmektedir.

İletişim:

Matematik dili; aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için bu dilin öğrenciler için anlamlı olması gerekir. Bilnet İlkokullarında matematikteki iletişim yalnızca sözel ifadelerle sınırlandırılmaz. Matematikteki iletişimin sözel ifadelerle sınırlı olmaması; matematiksel bir düşüncenin sözlü, yazılı, görsel olarak ifade edilebilmesi ve resimler, grafikler, semboller kullanılarak desteklenebilmesi öğrencilerin kavramlar arasında bağlantı kurabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman matematiğin gücünü anlamaya başlar. Bilnet öğrencilerin matematik dilini etkin bir şekilde kullanarak iletişim becerisini geliştiren, bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun bilincine varan ve bu becerilerini ortaya koyabilmesi için öğrencilere düşüncelerini öğretmenlerine, arkadaşlarına veya herhangi bir gruba etkin bir şekilde aktarabilecekleri ortamlar sağlamaktadır.

Akıl Yürütme:

Bilnet öğrencilerinin akıl yürütme becerisini kazanabilmeleri için mantığa dayalı çıkarımlarda bulunmaları, kendi düşüncelerini açıklarken matematiksel modeller, kurallar ve ilişkileri kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunmaları, bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanmaları, matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etmeleri ve bunlarla ilgili tahminde bulunmaları da çeşitli stratejilerle verilmektedir.

İlişkilendirme Becerileri:

Bilnet öğrencilerin farklı matematik kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilmeleri ve matematiği diğer derslerle günlük yaşamda karşılaşılan konu ve durumlarla ilişkilendirebilmeleri de ders içinde yapılan etkin ve etkili çalışmalardandır. Öğrencilerin gerçek hayattan problemlerde nicelikleri belirlemeleri ve bu nicelikler arasındaki ilişkileri grafik, tablo, formül vb. araçlarla modellemeleri sağlanmaktadır. Bunun için öğrencilerin matematiksel çıkarımlarda bulunmalarını ve sonuca gitmelerini sağlayacak etkinlikler tasarlanmaktadır.

Hayat Bilgisi Eğitimi

Değerler eğitimi kapsamında işlediğimiz hayat bilgisi derslerinde öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini geliştirmeye, kendisinin ve etrafındakilerin duygularını fark etmelerine yönelik etkinlik tabanlı dersler uygulanmaktadır.

Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal becerilerini desteklemek, derse güdülenmelerini sağlamak, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için dersler somut materyallerle zenginleştirilir ve öğrencilerin bu materyaller ile uygulama yapması sağlanarak tecrübe yoluyla öğrenmeleri sağlanır.

Fen laboratuvarında hayat bilgisi derslerine paralel planlanan ders işleme sürecinde öğrencilerin bilgiye ulaşmakla ilgili ilgi ve meraklarını artırmak ve derse ilgi ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla deneyler, uygulamaya yönelik ders süreçleri ve etkinlikler ders planlarının temelini oluşturmaktadır.

Math's Mirror

Math’s Mirror etkinliklerimizde öğrencilerimiz gerçek yaşam problemleri ile karşılaştırılmakta ve öğrencilerin matematik okuryazarlığı becerilerini kullanmaları beklenmektedir. Etkinliklerde kullanılan problemler muhakeme etme, tartışma, modelleme, iletişim kurma, problem çözme ve matematiksel dili kullanma gibi çeşitli becerileri gerektirmektedir. PISA ve TIMMS gibi uluslararası sınavların soru tipleri ile öğrenciler karşılaştırılmakta ve üst düzey düşünme becerilerinden olan analiz ve sentez yetenekleri geliştirilmektedir.

1. Düşünme ve akıl yürüme (muhakeme): Farklı tanımları birbirinden ayırt edebilme (tanım, teori, hipotez, örnek, bağımlı ifade, varsayım) ve eldeki matematiksel kavramların sınırlarını anlayabilmek.

2. Tartışma ve irdeleme (Argümantasyon): Matematiksel ispatları bilmek ve bu ispatların diğer matematiksel muhakemelerden farkını bilmek, farklı türlerdeki matematiksel iddialardaki zinciri takip edip değerlendirmek, sezgisel süreçleri geliştirmek, yaratmak ve matematiksel iddiaları ifade etmek.

3. İletişim: Matematiksel içerikle ilgili kişinin kendisini sözel ve yazılı olarak farklı yönlerden ifade edebilmesi ve başkalarının yine ilgili konulardaki sözlü ve yazılı ifadelerini anlayabilmek.

4. Modelleme: Durumları modelleyerek yapılandırmak, gerçeği matematiksel yapılara dönüştürebilmek, matematiksel modellerle çalışmak, modelin doğruluğunu incelemek, yansıtmak, analiz edip modeli ve sonuçlarını kritik etmek ve değerlendirmek.

Akıl Oyunları

Akıl oyunları oynamak kişiye çabuk karar verme, çözüm odaklı düşünme, bir sonraki aşama hakkında fikir yürütme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili ve yetkili şekilde kullanma becerisi kazandırır. Ayrıca bu aktiviteler beyne egzersiz yaptırdığı için odaklanmayı ve hatırlamayı artırır. Amaç öğrencilerimizin ilişki kurma, akıl yürütme, hızlı ve pratik düşünme becerilerini desteklemektir

Yaratıcı Düşünme Etkinlikleri

Yaratıcı düşünme etkinlikleri öğrencilerin yeni ve özgün fikirler oluşturulabilmesi için kurgulanmış çalışmalarla planlanmaktadır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünmeden farklı olarak bir problemin çözümüne mevcut çözümlerden çok yeni çözümler üretebilme becerisini içermektedir. Öğrencilerimiz artık girecekleri her sınavda yeni nesil sorularla karşılaşacakları için bu etkinliklerde gerekli alt yapıyı yaratıcı düşünme etkinlikleri ile de sağlıyoruz. Yeni nesil soru ise bir sorunun çözüme giden birden fazla yol olabileceğini fark etmek ve bu yollar arasında en uygununu seçmek demektir. Bu etkinliklerde amacımız öğrencilerimize “2 kere 2, 4 eder.”i öğretmek değil, bu sonuca nasıl ulaşabileceklerini kendi düşünme yolları ile bulmalarını sağlamaktır.